" “May you live all the days of your life.” – Jonathan Swift."

முற்கால சோழர்களின் வம்சாவளி கட்டிய கம்போடிய இந்து கோவில் புராதன சின்னமாக அறிவிப்பு

Views - 51     Likes - 0     Liked