" எதையும் சாதிக்க விரும்பும் மனிதனுக்கு நிதானம் தான் அற்புதமான ஆயுதமே தவிர கோபம் இல்லை ..."

ஏர் இந்தியாவை வாங்க டாடா திட்டம்?

Views - 32     Likes - 0     Liked