" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

கட்டுப்பாட்டை நீக்கியது, மத்திய அரசு நகை வாங்க ‘பான்’ எண் தேவை இல்லை

Views - 38     Likes - 0     Liked