" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

அசல் ஓட்டுனர் உரிமம் வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற அரசின் அறிவிப்பில் தலையிட முடியாது

Views - 24     Likes - 0     Liked