" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

‘கடலில் கவிழ்ந்த படகை பிடித்துக் கொண்டு 4 நாட்களாக தத்தளித்தோம்’ மீட்கப்பட்டவர் கண்ணீர் பேட்டி

Views - 44     Likes - 0     Liked