" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

தீய செயலின் விளைவுகள் வாழ்வில் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும்” மாதா அமிர்தானந்தமயி பேச்சு

Views - 55     Likes - 0     Liked