" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

பம்பை ஆற்றில் சுவாமி அய்யப்பனுக்கு ஆறாட்டு நடந்தது

Views - 44     Likes - 0     Liked