" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

“திறமையை வளர்த்து நம்பிக்கையுடன் பயணித்தால் வாழ்வில் சாதிக்கலாம்”

Views - 39     Likes - 0     Liked