" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

குழந்தைகளுக்கான நோய்களை ஒழிப்பதில் கிராமங்களில் பணியாற்றும் டாக்டர்களின் பங்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது

Views - 40     Likes - 0     Liked