" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

சிலை மனிதர்கள்

Views - 39     Likes - 0     Liked