" எதையும் சாதிக்க விரும்பும் மனிதனுக்கு நிதானம் தான் அற்புதமான ஆயுதமே தவிர கோபம் இல்லை ..."

மணக்குடி இரும்பு நடைபாதை பாலத்தை காங்கிரீட்டாக மாற்ற வேண்டும் மீன் தொழிலாளர்கள் மனு

Views - 55     Likes - 0     Liked