" எதையும் சாதிக்க விரும்பும் மனிதனுக்கு நிதானம் தான் அற்புதமான ஆயுதமே தவிர கோபம் இல்லை ..."

2–வது கட்டமாக கணக்கெடுப்பு: குமரி வனப்பகுதியில் அரிய வகை பறவைகள் கண்டுபிடிப்பு

Views - 89     Likes - 0     Liked