" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

Women's Christian College, முன்புறம் உள்ள சாலையில் தண்ணீர் குழாய் உடைந்து இருப்பதால் புது குழாய் போடுவதுற்கு வேலை நடைபெறுகிறது .

Views - 63     Likes - 0     Liked