" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

ராமன்புதூர் பகுதியில் சீர் செய்யப்பட்ட பள்ளததில் வாகனங்கள் செல்லாமல் இருக்க பேரி கார்ட் வைக்க பட்டுள்ளது .

Views - 71     Likes - 0     Liked