" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

தக்கலையிலிருந்து அமராவதி செல்லும் சாலையில் இறைச்சி கழிவுகள் கொட்ட ப்பட்டுள்ளது

Views - 90     Likes - 0     Liked