" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

குருசடி செல்லும் சாலை பகுதியில் குப்பை கொட்டப்பட்டுள்ளது .

Views - 82     Likes - 0     Liked