" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

டெரிக் பகுதியில் மின்சார லைன் மாற்றம் செய்து புதிதாக போடப்பட்டது.

Views - 66     Likes - 0     Liked