" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

பழவிலை பகுதியில் ஆக்கிரமிப்பு பகுதிகள் ஜேசிபி மூலம் அகற்றம்.

Views - 87     Likes - 0     Liked