" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

மணன்விளை பகுதியில் உள்ள ஜேம்ஸ் கல்வியில் கல்லூரியில் நாவல் வெளியிட்டு விழா நடை பெற்றது .

Views - 106     Likes - 0     Liked