" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

கறிக்கோழி விலை ஏற்றம் ஏறி இறங்கும் விற்பனை..

Views - 14     Likes - 0     Liked