" எதையும் சாதிக்க விரும்பும் மனிதனுக்கு நிதானம் தான் அற்புதமான ஆயுதமே தவிர கோபம் இல்லை ..."

பனச்சமூடு பகுதியில் மது பாட்டில்கள் பறிமுதல்

Views - 18     Likes - 0     Liked