" தோல்வி உன்னை துரத்தினால் நீ வெற்றியை நோக்கி ஓடு"

திற்பரப்பு அருவியில் ஆர்ப்பரித்து கொட்டும் தண்ணீர்

Views - 5     Likes - 0     Liked