" உறவுகள் தூக்கியெறிந்தால் வருந்தாதே வாழ்ந்துக்காட்டு உன்னை தேடிவருமளவுக்கு..."

குமரி மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை திற்பரப்பு அருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது

Views - 9     Likes - 0     Liked