" எதையும் சாதிக்க விரும்பும் மனிதனுக்கு நிதானம் தான் அற்புதமான ஆயுதமே தவிர கோபம் இல்லை ..."

குமரியில் படகுசேவை தொடங்க வியாபாரிகள் வலியுறுத்தல்

Views - 8     Likes - 0     Liked