" எதையும் சாதிக்க விரும்பும் மனிதனுக்கு நிதானம் தான் அற்புதமான ஆயுதமே தவிர கோபம் இல்லை ..."

அரசு நுகர்பொருள் வாணிப கழக சுமை தூக்கும் தொழிலாளர்கள் திடீர் போராட்டம்

Views - 30     Likes - 0     Liked