" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

வியாபாரிகள் ‘சுவைப் மெஷின்’ பெறுவதற்கு நடைமுறைகள் என்ன?

Views - 53     Likes - 0     Liked