" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

விற்பனைக்கு வரும் நோக்கியா

Views - 54     Likes - 0     Liked